Административен персонал

Вяра Илиева - главен счетоводител  

Мария Русева - касиер - секретар

Живка Харламбова - завеждащ административна служба