Членове на обществения съвет

Членове на обществения съвет

Общестения съвет при ПГТ Иван Вазов Гр. Несебър бе създаден на основание на чл.259 ал. 1

от закона за предучилищното и училищното образование и протокол № 1 от 04.11.2016 г. от 

проведено събрание с родители на ученици от гимназията, и във връзка с чл. 14 ал.1 и 2 от

правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети.  

СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ  

Председател:                         Таня Танганрджиева - старши експерт отдел Образование към община Несебър 

Заместник председател:      Христина Бенкова Любчева - родител   

                Основни членове:      Стойка Терзиева - СНЦ Съюз на собствениците - Слънчев бряг  

                                                          Мария Веселинова Хубенова - родител  

                                                          Станиела Костадинова Трендафилова- родител     

                   Резервни членове:   Евелина Албенова Ибришимова - родител

                                                          Величка Петрова Петрова- родител 

                                                          Соня Георгиева Дамянова- родител

                                                          Вичка Пецанова - главен експерт в общ. Несебър 

                                                          Ростислава Димова Димитрова- СНЦ Съюз на собствениците - Слънчев бряг