VIIIA  професия Хотелиер - специалност организация на хотелиерството 

VIIIБ  професия Ресторантьор - специалност производство и обслужване на ЗХР