Изберете страница

Нормативни документи

Отчет за изпълнение на бюджета за първото тримесечие на 2023 година

Отчет за изпълнение на бюджета за второто тримесечие на 2023 година

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за равни възможности за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи

План за квалификационната дейност 2022-2023 г.

План за квалификационната дейност 2023-2024 г.

Правила за вътрешно подаване на сигнали в ПГТ „ИВАН ВАЗОВ“ Несебър, к.к. Слънчев бряг 2022-2023г.

Правила за вътрешно подаване на сигнали в ПГТ „ИВАН ВАЗОВ“ Несебър, к.к. Слънчев бряг 2023-2024г.

Правилник за вътрешен трудов ред  2022-2023 г.

Правилник за вътрешния трудов ред  2023-2024 г.

Правилник за осигуряване на здравословни безопасни условия на възпитание, обучение и труд 2022-2023

Правилник за осигуряване на здравословни безопасни условия на възпитание, обучение и труд 2023-2024

 

Вътрешни правила по ЗЗЛД

План за изпълнение и финансиране на дейностите на стратегията

План за изпълнение и финансиране на дейностите на стратегията за 2023-2028 година