Изберете страница

Нормативни документи

Отчет за изпълнение на бюджета за първото тримесечие на 2023 година

Отчет за изпълнение на бюджета за второто тримесечие на 2023 година

Правилник за дейността и устройството на училището за 2022/2023 учебна година

Правилник за дейността и устройството на училището за 2023/2024 година

Програма за превенция на ранното напускане на училище
Програма за равни възможности за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи

План за квалификационната дейност 2022-2023 г.

План за квалификационната дейност 2023-2024 г.

Правила за вътрешно подаване на сигнали в ПГТ „ИВАН ВАЗОВ“ Несебър, к.к. Слънчев бряг 2022-2023г.

Правила за вътрешно подаване на сигнали в ПГТ „ИВАН ВАЗОВ“ Несебър, к.к. Слънчев бряг 2023-2024г.

Правилник за вътрешен трудов ред  2022-2023 г.

Правилник за вътрешния трудов ред  2023-2024 г.

Правилник за осигуряване на здравословни безопасни условия на възпитание, обучение и труд 2022-2023

Правилник за осигуряване на здравословни безопасни условия на възпитание, обучение и труд 2023-2024

 

Вътрешни правила по ЗЗЛД
План за изпълнение и финансиране на дейностите на стратегията