Изберете страница

Квалификации

I . АНАЛИЗ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ ( за изминалата учебна година).

През учебната 2021/2022г. в ПГТ „Иван Вазов“ Слънчев бряг са проведени различни квалификации на педагогически кадри на ниво вътрешноучилищно, общинско, регионално и национално. Квалификационната дейност в училището е подчинена на потребностите на преподавателите за повишаване на педагогическите им умения и способности, отговарящи на изискванията на съвременното общество. През учебната 2021/ 2022 година 100% от педагогически специалисти са били включени в различни квалификационни форми, като някои от тях са взели участие в повече от една, независимо от сложната епидемиологична обстановка.
Организациите, които проведоха тези квалификационни дейности са: РААБЕ, Национален център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, Регионална асоциация на училищните психолози и педагози – Бургас, Орак – Инженеринг ЕООД, ДКПРПС към Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Департамент за информация ,квалификация и продължаващо образование гр. Варна /Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“/

Теми по които е работено:

 • Повишаване на мотивацията за ученеи резултатите на учениците чрез използване на съвременни ИКТ средства в обучението. – 21 учители
 • Програма за превенция и интервенция на агресията и насилието в училище – 1 учител
 • Дигитални компетентностина педагогически специалисти в професионалното образование – 1 учител
 • Безопастност и движение по пътищата – 2 учители
 • Образователни практики за овладяването и употребата на езиковите норми с оглед на НВО и ДЗИ. – 2 учители
 • Създаване на електронно учебно съдържание за педагогически специалисти по професионална подготовка. – 1 учител
 • Медийна грамотност през моя предмет – 1 учител
 • Планиране, организация и документиране на процесите в училище. – 1 учител
 • Разработване на тестове и оценяване постиженията на учениците – 2 учители
 • Обучение по дигитални умения и ИКТ. – 1 учител
 • Компетентностният подход в образованието и прилагане на ДОС за оценяване резлтатите от обучението – 3 учители

Квалификационната дейност съдейства за подобряване качеството на работа на учителите и успешно усвояване на учебното съдържание от учениците, повишава мотивацията за учебна дейност чрез разнообразни форми за проверка и оценка на знанията на учениците, усъвършенства се организацията и методиката на преподаване, стимулира се участие на педагогическите кадри в квалификационни форми на училищно, общинско и национално равнище.

Относно поддържането на квалификацията на учителите мисля, че тази година е много успешна за нас. Участвахме в работни срещи, семинари и дискусии, организирани от МОН, РУО, Община гр. Несебър и Асоциациите на професионалните готвачи и сомелиери, което спомогна за повишаването на професионалната и общообразователната подготовка.

През месец декември се проведе обучение на тема: „Повишаване мотивацията за учене и резултатите на учениците чрез използване на съвременни ИКТ средства в обучението“, в което взеха участие 21 учители.

Красимира Митева участва в обучение на Сдружение „Образование без граници на тема: „Приобщаващо образование“ и на Шуменския университет съвместно с Илда Христова на тема: „Образователни практики за овладяването и употребата на езиковите норми с оглед НВО и ДЗИ“

Димитър Димитров, Таня Кехайова и Илда Христова взеха участие в обучение на тема : „Компетентностният подход в образованието и прилагане на ДОС за оценяване на резултатите в обучението.“

Инж.Ваня Андреева участва в обучение на тема: „Създаване на електронно учебно съдържание за педагогически специалисти по професионална подготовка“.

Ирина Павлова и Таня Кехайова успешно завършиха курс на тема: „Методика за обучение на децата и учениците по безопастност и движението по пътищата“

Нина Александрова Христова получи сертификати за следните обучения: „Диференциален тест за оценка на агресията“ , „Европейско гражданско образование“, „Медийна грамотност през моя предмет“ и по програма Еразъм+ – „Структурен диалог“.

Всички учители участваха във вътрешноинституционална квалификация на тема: „Аз мога да контролирам стреса“ с лектор Нина Христова – училищен психолог и получиха сертификати
Проведените квалификациони курсове съвместно с асоциациите по готварство, сомелиерство и барманство допринесоха за усъвършенстване на учителите професионална подготовка. Различните квалификационни курсове са включени в плана за квалификационна дейност, който е неразделна част от годишния план на училището.

1.1 Определени/ констатирани дефицити в квалификацията на педагогическите специалисти.