Изберете страница

Квалификации

 I . АНАЛИЗ  НА  КВАЛИФИКАЦИОННАТА  ДЕЙНОСТ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ ( за изминалата учебна година). 

 

През учебната 2022/2023г. в ПГТ „Иван Вазов“ гр. Несебър, к.к. Слънчев бряг са проведени различни квалификации на педагогически кадри на ниво вътрешноучилищно, общинско, регионално и национално. Квалификационната дейност в училището е подчинена на потребностите на преподавателите за повишаване на педагогическите им умения и способности, отговарящи на изискванията на съвременното общество. През учебната 2022/2023 година 100% от педагогически специалисти са били включени в различни квалификационни форми, като някои от тях са взели участие в повече от една

Организациите, които проведоха тези квалификационни дейности са: Школо ООД, ДКПРПС към Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Ивентиво ЕООД, Бургаски свободен университет – ДКПППКПС, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – ДКПРПС, гр. Бургас

Теми по които е работено:

 

 • Развитие на позитивна култура в образователната организация

 • Актуална методика и прагматика за представяне на учебно съдържание с помощта на облачни услуги за педагогически специалисти по английски език

 • Комуникативни стратегии в обучението по български език и литература

 • Планиране и целеполагане в контекста на интерактивното преподаване

 • Проблеми и иновации при преподаване и изучаване на учебното съдържание по математика в прогимназиален и гимназиален образователен етап. Затруднения и решения

 • Преодоляване на дефицитите по БЕЛ в прогимназиален и гимназиален етап

 • Самостоятелна работа на учениците.

 • Документооборот и архивиране на документите в структурите на образованието.

 • Изследователска дейност на учителя

 • Геокомпетентностно и STEAM обучение по география

 • Иновативни методи на обучение по физическо възпитание и спорт

 

Квалификационната  дейност съдейства за подобряване качеството на работа на учителите и успешно усвояване на учебното съдържание от учениците, повишава мотивацията за учебна дейност чрез разнообразни форми за проверка и оценка на знанията на учениците, усъвършенства се организацията и методиката на преподаване, стимулира се участие на педагогическите кадри в квалификационни форми на училищно, общинско и национално равнище.

      Относно поддържането на квалификацията на учителите мисля, че тази година е много успешна за нас. Участвахме в работни срещи, семинари и дискусии, организирани от МОН, РУО, Община гр. Несебър и Асоциациите на професионалните готвачи и сомелиери, което спомогна за повишаването на професионалната и общообразователната подготовка.

През месец декември се проведе обучение на тема: „STEAM образованието, филисофия и методически подходи за формиране и развитие на компетентности“, в което взеха участие 21 учители. 

Мануел Щерев участва в обучения по тема: Самостоятелната работа на учениците и  Иновативни методи на обучение по физическо възпитание и спорт.

Инж. Славчо Станелов взе участие в обучение на тема: „Развитие на позитивна култура в образователната организация“.

Феим Данаджиев участва в обучение на тема: „Актуална методика и прагматика за представяне на учебно съдържание с помощта на облачни услуги за педагогически специалисти по английски език“.

Ирина Павлова участва в обучение на тема: „Проблеми и иновации при преподаване и изучаване на учебното съдържание по математика в прогимназиален и гимназиален образователен етап. Затруднения и решения“ и Самостоятелна работа на учениците

Илда Христова участва в обучение на тема: „Преодоляване на дефицитите по БЕЛ в прогимназиален и гимназиален етап“

Нина Христова участва в обучение на тема „Изследователската дейност на учителя“

Таня Кехайова получи сертификат на тема Геокомпетентностно и STEAM обучение по география.

 • Христина Андреева взе участие в обучение на тема: Планиране и целеполагане в контекста на интерактивното преподаване

 

Всички  учители участваха във вътрешноинституционална квалификация на тема: „Техники за взаимодействие с родители на деца с дивиантно поведение.Справяне с агресията в училище“ с  лектор Нина Христова – училищен  психолог и получиха сертификати. Вътрешноучилищна квалификация се проведе на тема : „Работа с новите модули на Школо“ с лектор Силвия Димова – старши учител по информационни технологии.

Проведените квалификациони курсове съвместно с асоциациите по готварство, сомелиерство и барманство допринесоха за усъвършенстване на учителите професионална подготовка . Различните квалификационни курсове са включени в плана за квалификационна дейност, който е неразделна част от годишния план на училището.

 • Определени/ констатирани дефицити в квалификацията на педагогическите специалисти

 

       Използване на иновативни методи и форми за ефективна и ефикасна диагностика    на знанията и уменията на учениците.

        Дистанционното обучение довело  до силен стрес при учители, ученици и родители, както и ограниченост в общуването все още дава отражение във всекидневната работа. Застояването пред компютрите доведе и до физически проблеми, така че са необходими теми подобряващи тези състояния.

      Необходимо е също диференциране на учебния материал според равнището на обучаемост на учениците, съобразено с мултиетническата среда

 

 1.2. Проучване на потребностите от квалификация на педагогическите кадри – чрез анкети

Изработването на Плана за квалификация е съобразено с изискването педагогическите специалисти да повишават квалификацията си с не по малко от 48 академични часа за всеки период на атестиране и не по малко от 16 академични часа годишно за всеки/чл.223 ЗПУО/

В края на учебната 2022/2023г.бе проведена анкета за проучване на потребностите и нагласите на педагогическия персонал от ПГТ „Иван Вазов“ Слънчев бряг за участие в квалификационни дейности. След анализиране на предпочитанията при обработка на данните бяха направени следните общи изводи:

 1. Основните  направления  за  квалификационна  дейност  за  учебната  2023/2024   по     които      учителите        желаят       да     повишат        знанията,       уменията  и  компетентностите си са: 

            техники за овладяване и контрол  стреса на работното място; 

             лидерски умения и работа в екип

             знания и умения за работа в мултикултурна  и многоезична среда; 

             медийна грамотност. Работа с дигитални образователни ресурсии използване на онлайн приложения.

             проектно базирано и STEAM обучение. Иновативни методи в преподаването.

             придобиване и усъвършенстване на методи на обучение, отговарящи на потребностите на учащите.

             знания и умения за работа в реална работна среда и новости в кулинария, сервиране  барманство и хотелиерство.

             дизайн мислене: новаторски подход за повишаване на мотивацията за учене и постиженията на учениците.

               

 1.    Предпочитани форми за обучения са: 

               тренинги и практикуми; 

               интерактивни обучения;  

               обмяна на положителен опит, обсъждане на добри практики и открити уроци;  

               дискусии;  

               курсове;  

               работа в екип; 

 

 1. 3.   Направления, по които учителите могат и желаят да покажат  добри практики 

  пред колегите си, са:

              знания и умения за справяне с обучение на учениците и използване на иновативни методи.

               знания и умения за работа в мултикултурна  и многоезична среда; 

               промени в нормативната уредба и обмен на добри практики; 

               знания и умения за прилагане на интерактивни и иновативни методи на работа; 

               ефективни техники за работа с ученици, застрашени от отпадане; 

               знания и умения за разработване и реализация на проекти; 

               методика за обучение на учениците по Безопастност на движението по пътищата, пожарна безопастност и безопасно поведение при бедствия и епидемии.    

I . АНАЛИЗ НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ ( за изминалата учебна година).

През учебната 2021/2022г. в ПГТ „Иван Вазов“ Слънчев бряг са проведени различни квалификации на педагогически кадри на ниво вътрешноучилищно, общинско, регионално и национално. Квалификационната дейност в училището е подчинена на потребностите на преподавателите за повишаване на педагогическите им умения и способности, отговарящи на изискванията на съвременното общество. През учебната 2021/ 2022 година 100% от педагогически специалисти са били включени в различни квалификационни форми, като някои от тях са взели участие в повече от една, независимо от сложната епидемиологична обстановка.
Организациите, които проведоха тези квалификационни дейности са: РААБЕ, Национален център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, Регионална асоциация на училищните психолози и педагози – Бургас, Орак – Инженеринг ЕООД, ДКПРПС към Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Департамент за информация ,квалификация и продължаващо образование гр. Варна /Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“/

Теми по които е работено:

 • Повишаване на мотивацията за ученеи резултатите на учениците чрез използване на съвременни ИКТ средства в обучението. – 21 учители
 • Програма за превенция и интервенция на агресията и насилието в училище – 1 учител
 • Дигитални компетентностина педагогически специалисти в професионалното образование – 1 учител
 • Безопастност и движение по пътищата – 2 учители
 • Образователни практики за овладяването и употребата на езиковите норми с оглед на НВО и ДЗИ. – 2 учители
 • Създаване на електронно учебно съдържание за педагогически специалисти по професионална подготовка. – 1 учител
 • Медийна грамотност през моя предмет – 1 учител
 • Планиране, организация и документиране на процесите в училище. – 1 учител
 • Разработване на тестове и оценяване постиженията на учениците – 2 учители
 • Обучение по дигитални умения и ИКТ. – 1 учител
 • Компетентностният подход в образованието и прилагане на ДОС за оценяване резлтатите от обучението – 3 учители

Квалификационната дейност съдейства за подобряване качеството на работа на учителите и успешно усвояване на учебното съдържание от учениците, повишава мотивацията за учебна дейност чрез разнообразни форми за проверка и оценка на знанията на учениците, усъвършенства се организацията и методиката на преподаване, стимулира се участие на педагогическите кадри в квалификационни форми на училищно, общинско и национално равнище.

Относно поддържането на квалификацията на учителите мисля, че тази година е много успешна за нас. Участвахме в работни срещи, семинари и дискусии, организирани от МОН, РУО, Община гр. Несебър и Асоциациите на професионалните готвачи и сомелиери, което спомогна за повишаването на професионалната и общообразователната подготовка.

През месец декември се проведе обучение на тема: „Повишаване мотивацията за учене и резултатите на учениците чрез използване на съвременни ИКТ средства в обучението“, в което взеха участие 21 учители.

Красимира Митева участва в обучение на Сдружение „Образование без граници на тема: „Приобщаващо образование“ и на Шуменския университет съвместно с Илда Христова на тема: „Образователни практики за овладяването и употребата на езиковите норми с оглед НВО и ДЗИ“

Димитър Димитров, Таня Кехайова и Илда Христова взеха участие в обучение на тема : „Компетентностният подход в образованието и прилагане на ДОС за оценяване на резултатите в обучението.“

Инж.Ваня Андреева участва в обучение на тема: „Създаване на електронно учебно съдържание за педагогически специалисти по професионална подготовка“.

Ирина Павлова и Таня Кехайова успешно завършиха курс на тема: „Методика за обучение на децата и учениците по безопастност и движението по пътищата“

Нина Александрова Христова получи сертификати за следните обучения: „Диференциален тест за оценка на агресията“ , „Европейско гражданско образование“, „Медийна грамотност през моя предмет“ и по програма Еразъм+ – „Структурен диалог“.

Всички учители участваха във вътрешноинституционална квалификация на тема: „Аз мога да контролирам стреса“ с лектор Нина Христова – училищен психолог и получиха сертификати
Проведените квалификациони курсове съвместно с асоциациите по готварство, сомелиерство и барманство допринесоха за усъвършенстване на учителите професионална подготовка. Различните квалификационни курсове са включени в плана за квалификационна дейност, който е неразделна част от годишния план на училището.

1.1 Определени/ констатирани дефицити в квалификацията на педагогическите специалисти.