Изберете страница

Цели

Планиране и реализация на дейности, произтичащи от приоритетите на училището

1.1 Стратегическа цел

Повишаване авторитета на ПГ по туризъм „Иван Вазов“, чрез изградена единна и ефективна система за управление, която да осигури високо качество на образованието и да повиши интереса към образователната институция, като я направи търсена и конкуретоспособна. Стратегическата цел на ПГ по туризъм „Иван Вазов“е ориентирана към постиженията на образователните политики в страната ни и тези от ЕС. Приоритет е необходимостта от ефективно прилагане на информационните и комуникационни технологии, иновации в образованието и изграждането на вътрешна информационно-комуникационна структура и връзките в нея за осъществяване на образователните цели. На преден план се извежда интелектуалното, професионално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на всеки ученик в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му, залегнали в дейностите по постигане на опреативните цели. Отчетени са състоянието и потребностите на училищните резултати към момента, потребностите на човешките ресурси и нуждата им от подкрепа, както и ролята на училището като обществен фактор в системата на образователните институции на територията на гр. Несебър и област Бургас.

1.2. Оперативни цели

Приоритетно направление I.  Повишаване на качеството и ефективността на училищното образование и възпитание:

ЦЕЛИ:

 • 1. Осигуряване на качествено и ефективно образование.
 • 2. Осигуряване на по-голяма практическа приложимост на обучението и ориентирането му към конкретни резултати.
 • 3. Успешно полагане на държавните зрелостни изпити и държавните изпити за придобиване на професионална квалификация. 4. Засилване на възпитателната работа с учениците с оглед пълноценно личностно развитие.
 • 5. Разширяване и стимулиране на формите за обучение и възпитание в дух на демократично гражданство и патриотизъм, здравно и екологично възпитание, професионална култура, физическа активност и спорт.
 • 6. Засилване ролята на училищното настоятелство при определяне цялостната политика на училището.
 • 7. Развитие на компютърните умения на училищната общност и чуждоезиковото обучение.
 • 8. По-широко навлизане на нови методи на преподаване и обучение (дейностноориентирен подход, презентации, проектна работа).
 • 9. Ясно разпределяне на отговорностите за постигане на целите.
 • 10. Непрекъснатост и прозрачност на процеса на управление.
 • 11. Подобряване на индивидуалния напредък на учениците по отношение на техните образователни резултати;
 • 12. Автономия и самоуправление.
 • 13. Ясно разпределяне на отговорностите за постигане на целите.